Klávesové zkratky RDP

Zkratka Popis
CTRL+ALT+END

Zobrazí Task Manager (ekvivalent CTRL+ALT+DEL)

ALT+PAGE UP Přepíná programy z leva do prava
ALT+PAGE DOWN Přepíná programy z prava do leva
ALT+INSERT Přepíná mezi často používanými programy
ALT+HOME Zobrazí Start menu. Ve fullscreen zobrazení však tlačítko Windows funguje normálně.
CTRL+ALT+BREAK Přepínání mězi window a fullscreen módem 
CTRL + ALT + MINUS (–) Uložení screenshotu aktivního okna do schránky (ekvivalent ALT+PRINT SCREEN)
CTRL + ALT + PLUS (+) Uložení screenshotu celé obrazovky do schránky (ekvivalent PRINT SCREEN)
ALT+HOME Zobrazí Start menu, funkguje pouze pokud není ve fullscreen módu