PowerGUI: Get-SPWeb : Microsoft SharePoint is not supported with version 4.0.30319.1 of the Microsoft .Net Runtime.

Po aktualizaci používá PowerGUI (http://www.powergui.org) standardně .NET Framework 4.0, ten ale není podporován pro práci s SharePointem 2010, podporován je pouze a jen 2.0 (3.5), jinak při práci s API vznikají výjimky:

Get-SPWeb : Microsoft SharePoint is not supported with version 4.0.30319.1 of the Microsoft .Net Runtime.

 

Přímo v nástroji PowerGUI nelze verzi .NET Frameworku změnit, je potřeba upravit konfigurační soubor aplikace:

 1. Otevřít cestu C:\Program Files (x86)\PowerGUI
 2. Najít a otevřít soubor ScriptEditor.exe.config v poznámkovém bloku
 3. Odmazat nebo zakomentovat řádek <supportedRuntime version=“v4.0″ sku=“.NETFramework,Version=v4.0″ />
 4. Po uložení a restartu aplikace se defaultně použije .NET Framework 2.0 (respektive s nástavbou na 3.5)

Zamknutí/odmknutí všech kolekcí webů ve webové aplikace najednou

Vstupní parametry:

 • webAppUrl – URL adresa webové aplikace
 • lockState
  • ReadOnly = zamčení pouze pro čtení
  • Unlock = odemčení zpět pro editaci

 

Příklad:

.\SetLockStateInAllSiteCollections.ps1 -webAppUrl http://srvdev:81/ -lockState ReadOnly

 

<#
  .Synopsis
	Sets/removes all site collection lock in web application
  .Example
  .\SetLockStateInAllSiteCollections.ps1 -webAppUrl http://srvdev:81/ -lockState ReadOnly
  .\SetLockStateInAllSiteCollections.ps1 -webAppUrl http://srvdev:81/ -lockState Unlock
  .Notes
	NAME: SetLockStateInAllSiteCollections.ps1
	AUTHOR: novotny@devit.cz
  .Link
	http://www.devit.cz
#>

param (
	[Parameter(Mandatory=$True)]
  [string]$webAppUrl,
	[Parameter(Mandatory=$True)]
  [string]$lockState
)

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -erroraction SilentlyContinue

$webApp = Get-SPWebApplication $webAppUrl
$allSites = $webApp | Get-SPSite

foreach ($site in $allSites)
{
  Write-Host "Setting " -nonewline
  Write-Host $site.url -nonewline
  Write-Host " to $lockState..." -nonewline
  Set-SPSiteAdministration -LockState $lockState -Identity $site.url
  Write-Host "[OK]" -foregroundcolor green
}

SetLockStateInAllSiteCollections.ps1 (952,00 bytes)

Spuštění workflow na všech položkách/dokumentech pomocí PowerShellu

Vstupní parametry:

 • siteUrl – URL adresa na web kde se nachází seznam
 • listTitle – název seznamu
 • workflowName – název workflow (asociace)
 • workflowCulture – v jakém jazyce je název WF (default en-US)
 • restartIfRunning – pokud WF běží, zastaví se (default je NE, vynechá se zpracování)

 

Příklad:

.\StartListWorkflowOnAllItems.ps1 -siteUrl http://srvdev:81/ -listTitle „Documents“ -workflowName „Approval WF“ -restartIfRunning $true

 

StartListWorkflowOnAllItems.ps1 (2,62 kb)

 

<# 
  .Synopsis 
  Start workflow on all items in list or document library
  .Example
  .\StartListWorkflowOnAllItems.ps1 -siteUrl http://srvdev:81/ -listTitle "Documents" -workflowName "Approval WF" -restartIfRunning $true
  .Notes 
  NAME: StartListWorkflowOnAllItems.ps1
  AUTHOR: novotny@devit.cz
  .Link 
  http://www.devit.cz
#> 

param (
  [Parameter(Mandatory=$True)]
  [string]$siteUrl,
  [Parameter(Mandatory=$True)]
  [string]$listTitle,
  [Parameter(Mandatory=$True)]
  [string]$workflowName,
  [string]$workflowNameCulture = "en-US",
  [boolean]$restartIfRunning = $true
)

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue
[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint") 

$web = Get-SPWeb -Identity $siteUrl

Write-Host "Opening site '$($web.Title)'"

$manager = $web.Site.WorkFlowManager

$list = $web.Lists[$listTitle]
if ($list -eq $null) {
  Write-Host "Unable to find list '$listTitle'" -ForegroundColor Red
  return
}
 
$assoc = $list.WorkflowAssociations.GetAssociationByName($workflowName, $workflowNameCulture)
if ($assoc -eq $null) {
  Write-Host "Unable to find WF association '$workflowName' for culture '$workflowNameCulture'" -ForegroundColor Red
  return
}
 
$data = $assoc.AssociationData
$items = $list.Items

Write-Host "Starting workflows in list '$($list.Title)'"
foreach($item in $items)
{
  $itemName = $item.Title
  if ($item.FileSystemObjectType -eq [Microsoft.SharePoint.SPFileSystemObjectType]::File) {
    $itemName = $item.File.Name
  }

  Write-Host "Starting on ID:$($item.ID) - '$itemName'"
  try {
    $runningWf = $null

    foreach($wf in $item.Workflows) {
      if ($wf.AssociationId -eq $assoc.Id -and ($workflow.InternalState -ne 'Completed' -and $workflow.InternalState -ne 'Cancelled')) {
        $runningWf = $wf
        break
      }
    }

    if ($restartIfRunning -eq $false -and $runningWf -ne $null) {
      Write-Host "  Already Running... Skipping" -ForegroundColor Green
      continue
    }

    if ($runningWf -ne $null) {
      Write-Host "  Stopping existing WF" -ForegroundColor Green
      [Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWorkflowManager]::CancelWorkflow($runningWf)
    }
    
    $wf = $manager.StartWorkFlow($item, $assoc, $data, $true)
    Write-Host "  OK" -ForegroundColor Green
  }
  catch [System.Exception] {
    Write-Host "  ERROR:" $_ -ForegroundColor Red
  }
}
 
$manager.Dispose()
$web.Dispose()

Ladění SharePoint auto-hosted apps – The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document

Pro ladění projektu na šabloně SharePoint 2013 auto-hosted je nutné vždy v solution projektu Visual Studia nastavit více projektů pro spuštění, jinak se VS nepodaří chytit správný proces a hlásí chybu chybějících symbolů “The breakpoint will not currently be hit. No symbols have been loaded for this document”

 

 • pravý klik na solution/řešení projektu
 • Set StartUp Projects
 • Multiple startup projects
 • u SP projektu i u projektu webové části nastavte Action na hodnotu Start

 

Ztracené 2 hodiny hledání problému s PDB  Obličej s očima v sloup

Překlad odkazů dle AAM – SharePoint

SharePoint automaticky překládá všechny odkazy dle aktuální zjištěné URL zóny z HttpRequestu, je jedno zda máte odkazy přímo ve webpart stránce, ve sloupci typu Hypertextový odkaz, případně přímo v richtextu, SharePoint se vždy při renderingu podívá, zda odkaz není definován v AAM a pokud ano, automaticky ho přeloží na tvar přístupný aktuálně přihlášenému uživateli. Je to funkce logická a žádaná, neboť je jedno, zda vložíte do textu odkaz z intranetové či extranetové zóny (url adresy SP portálu), všichni uživatelé budou mít odkazovaný obsah dostupný vždy.
Stejné chování je potřeba přenést i do vlastně vyvinutých funkcí, webpart, aplikačních stránek – protože tam to SharePoint sám o sobě neumí. Převod je sám o sobě velice jednoduchý, základem je objekt SPSite, který je ale nutné buď převzít z kontextu SPContext.Current.Site nebo ho inicializovat pomocí aktuální Url adresy HttpRequestu – tedy tak, aby došlo k inicializaci objektu SPSite ve správné zóně (SPUrlZone), nelze tedy tento objekt inicializovat pomocí GUID, kde se informace o zóně ztratí.
Pro překlad odkazu mám triviální rozšíření objektu SPSite:
 
public static string TranslateUrlByAAM(this SPSite site, string url) 
{ 
  if (site == null) 
    throw new ArgumentNullException("site"); 
  if (string.IsNullOrEmpty(url)) 
    return url;

  Uri originalUri = new Uri(url); 
  Uri translateUri = SPFarm.Local.AlternateUrlCollections 
    .RebaseUriWithAlternateUri(originalUri, site.Zone); 
  if (translateUri == null) 
    return url; 
  return translateUri.ToString(); 
}

 

Analogicky regex pro replace url odkazů v html textu.

Optimalizace paměti SharePointu 2013

Provozovat SharePoint 2013 na jednom stroji v defaultní konfiguraci je téměř nemožné, minimálně na stroji s 12GB operační paměti je to nepoužitelné. Jasně, pro produkci je to nesmysl a dle Microsoftu nesprávná konfigurace HW (jenže v ČR to tak veselé není, hlavně díky ceně licencí – dle mého odhadu, 60% zákazníků používá single server, u zákazníků s Foundation je to 99.99%). Můj konkrétní problém je však samozřejmě na vývojovém serveru, kde to nechci provozovat na x strojích, ale chci to mít vše all-in-one, aby se to dalo snadno zálohovat, provádět snapshoty atd.

[more]

SharePoint 2013 nepřináší z mého pohledu nic závratně nového, proč tedy spotřebovává neskutečné množství operační paměti? Protože přeci obsahuje nový fulltextový engine, který funguje téměř realtime, začíná vracet i relevantní data, ale sám o sobě spotřebuje kompletně celý server Eye rolling smile Naštěstí to lze lehce konfigurovat, není nutné to úplně vypnout, je možné upravit spotřebu paměti.

Úplné vypnutí search serveru, byť i na vývojovém serveru, nedoporučuji, search server je totiž mocný tester, leckdy lepší než ten skutečný váš kolega. Proč? Jednoduše zjistíte, že některé stránky, webparty či custom actions se renderují příliš dlouho, že někde přeleze treashold (search neběží pod adminem, který má threshold vypnutý), uvidite chyby kontextu a podobně.

A teď k tomu search enginu, i po pár minutách se aktivují nenažrané procesy “Microsoft Office 2013 component”, což není nic jiného než xkrát spuštěná služba “NodeRunner.exe”.

taskmanager-search

Detail procesu:

taskmanager-noderunner

Po několika hodinách provozu není problém, aby tyto procesy spotřebovali 10GB operační paměti.

Nyní jak to změnit, doporučuji změnit pouze na vývojovém prostředí (ale na produkci to bude fungovat samozřejmě taky):

 1. spusťte SharePoint PowerShell a proveďte příkaz:
  Set-SPEnterpriseSearchService –PerformanceLevel Reduced
 2. pomocí poznámkového bloku najděte a otevřete soubor:
  C:\Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Search\Runtime\1.0\noderunner.exe.config
 3. najděte element nodeRunnerSettings a memoryLimitMegabytes, nastavte hodnotu na 250 – což je limit 250 MB na jeden proces NodeRunner.exe
  <nodeRunnerSettings memoryLimitMegabytes=”250” />
  noderunner250
 4. Uložte změny, restartujte server

 

Budu rád za jakýkoliv feedback či případné jiné nápady, mě to pomohlo a na stroji je konečně možné i vyvíjet.

SharePoint 2013 Standard vs. Enterprise vs. Foundation

[more]

SharePoint 2013 Feature

DescriptionFoundationStandardEnterprise
Developer    
Access ServicesBuild web databases and publish them to a SharePoint site. SharePoint visitors can use your database application in a web browser by using SharePoint permissions to determine who can see what. And you can start with a template so that you can start collaborating immediately.NoNoYes
App Catalog (SharePoint)Publish your apps to an internal corporate catalog, hosted on your SharePoint deployment, to make them available to users who have access to that SharePoint deployment. Learn more about publishing apps for Office and SharePoint.NoYesYes
App Deployment: Autohosted AppsAutohosted Apps are installed to a host web on the customer’s SharePoint Online tenancy, with components automatically installed into a Windows Azure website account. The Windows Azure Web Sites infrastructure manages isolation of tenancies. Learn more about hosting options for apps for SharePoint.NoNoNo
App Deployment: Cloud-Hosted AppsCloud-hosted apps for SharePoint includes at least one remote component and may also include SharePoint-hosted components. Cloud-hosted apps include both autohosted and provider-hosted apps. Learn more about hosting options for apps for SharePoint.NoYesYes
App Deployment: SharePoint-Hosted AppsSharePoint-Hosted Apps allow you to reuse common SharePoint artifacts, such as lists and Web Parts. When you take this approach, you can use only JavaScript and you cannot use any server-side code. Learn more about hosting options for apps for SharePoint.NoYesYes
App Management ServicesThe App Management Service database stores licensing information for all of the apps for SharePoint.NoYesYes
BCS: Alerts for External ListsSharePoint now provides the capability of using alerts for external lists, just as they have been used for traditional lists. A user can subscribe to be alerted when data changes on an external list. Learn more about external events and alerts in SharePoint 2013.NoYesYes
BCS: App Scoped External Content Types (ECTs)With the addition of the new App model in SharePoint, Business Connectivity Services (BCS) can now scope external content types at the App level instead of at the farm level. This gives great flexibility to App developers by allowing them to use external data inside their Apps. Learn more about app-scoped external content types.NoYesYes
BCS: Business Data WebpartsBusiness Data Webparts are special web parts that work with external data. They are used like standard SharePoint web parts, but are based on external content types, which are XML descriptions of connections to the external data.NoYesYes
BCS: External ListAn external list is a special kind of SharePoint list that displays data from an external data source. It is built on an external content type that describes the data source, and allows users to work with the data in a familiar SharePoint interface. Learn more about external content types.YesYesYes
BCS: OData connectorThe OData connector is new for SharePoint. It allows for Business Connectivity Services (BCS) to use a RESTful OData endpoint as a data source for external lists, Business Data WebParts, and custom user interfaces.NoYesYes
BCS: Profile PagesNot available to SharePoint Online customers. Business Connectivity Services (BCS) provides a special WebParts page called Profile pages. Profile pages allows for BCS to display details of the external data in addition to its related external content types.NoYesYes
BCS: Rich Client IntegrationNot available to SharePoint Online customers. Business Connectivity Services (BCS) uses a complimentary client and server-side architecture that allows for Office clients, such as Outlook and Excel, to work directly with external data exposed to SharePoint through external content types. Learn more about Business Connectivity Services Client Runtime.NoNoYes
BCS: Secure Store ServiceThe Secure Store provides single sign on capabilities to Business Connectivity Services (BCS). Using Secure Store, SharePoint Administrators can map user account credentials to external system account credentials so that data can be secured. Learn more about Secure Store Service.YesYesYes
BCS: Tenant-level external data logTenant-level external data logging allows for logging of transactions that affect specific SharePoint tenancies.NoNoYes
Browser-based customizationsYou can customize your site without any special tools or coding expertise just by using the site settings. For example, you can change the look, title, and logo, change the navigation links, change the contents of a page, or change the appearance of views for lists and libraries. Learn more about customizing sites.YesYesYes
Client Object Model (OM)SharePoint 2013 has three client object models for managed code: .NET, Silverlight, and mobile. In addition, SharePoint includes a JavaScript client object model. Learn more about choosing the right API set in SharePoint 2013.YesYesYes
Client-side rendering (CSR)Client-side rendering provides a mechanism that you can use to produce your own output for a set of controls that are hosted in a SharePoint page. Learn more about customizing a field type using client-side rendering.YesYesYes
Custom Site DefinitionsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can create their own site definitions that customize and extend standard SharePoint site templates. Learn more about creating custom site definitions.NoNoYes
Custom Site ProvisioningNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers get a quick and easy way for users to make their site requests and to start using their sites quickly.NoNoYes
Developer SiteUse an Office 365 Developer Site as a development and testing environment to shorten your setup time and start creating, testing, and deploying your apps for SharePoint. Learn more about signing up for an Office 365 Developer Site.NoNo although On Prem has it’s own Developer Site TemplateNo although On Prem has it’s own Developer Site Template
Forms Based ApplicationsA form view is basically a view that contains controls. A Forms Based Application lets the user create and use one or more forms within the application. Learn more about Forms Based Applications.NoYesYes
Forms on SpreadsheetsForms on Spreadsheets is a lightweight survey tool built on top of the Excel Web App—authenticated or anonymous users can complete the form on internal or public websites, and the data from all users is aggregated into a single private and secured workbook in SharePoint.NoYesYes
Full-Trust SolutionsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can create full-trust solutions. Also called farm solutions. Unlike apps for SharePoint, farm solutions contain code that is deployed to the SharePoint servers and makes calls to SharePoint’s server object model. These assemblies always run with full trust. Farm solutions should be used for customizations of SharePoint administrative functions, such as custom timer jobs, custom Windows PowerShell cmdlets, and extensions of Central Administration. Learn more about building farm solutions in SharePoint 2013.YesYesYes
InfoPath Forms ServicesForms Service provides a Web browser form-filling experience in SharePoint, based on form templates that are designed in InfoPath. Learn more about InfoPath Forms Services.NoNoYes
JavaScript Object ModelSharePoint provides a JavaScript object model for use in either inline script or separate .js files. It includes all the same functionality as the .NET Framework and Silverlight client object models. The JavaScript object model is a useful way to include custom SharePoint code in an app. It also enables web developers to use their existing JavaScript skills to create SharePoint applications with minimal learning curve. Learn more about JavaScript API reference for SharePoint 2013.YesYesYes
List and Library APIsSharePoint provides Aps for accessing list and library data in the server object model, managed and JavaScript client object models, and the REST web service.YesYesYes
Remote Event ReceiverTo handle events in an app for SharePoint, developers can create remote event receivers and app event receivers. Remote event receivers handle events that occur to an item in the app, such as a list, a list item, or a web. Learn more about handling events in apps for SharePoint.YesYesYes
REST APISharePoint 2013 provides an implementation of a Representational State Transfer (REST) web service that uses the OData protocol to perform CRUD operations on SharePoint list data. Use this when you must access SharePoint data from client technologies that do not use JavaScript and are not built on the .NET Framework or Microsoft Silverlight platforms. Learn more about programming using the SharePoint 2013 REST service.YesYesYes
Sandboxed SolutionsA sandboxed solution, compared to a farm solution, enables site collection administrators to install custom solutions in SharePoint Foundation without the involvement of a higher-level administrator. Learn more about Sandboxed Solutions in SharePoint.YesYesYes
SharePoint Design ManagerThe Design Manager enables a step-by-step approach for creating design assets that you can use to brand sites. Upload design assets—images, HTML, CSS, and so on—and then create your master pages and page layouts. Learn more about SharePoint 2013 site development.YesYesYes
SharePoint DesignerUsing SharePoint Designer, advanced users and developers can quicky create SharePoint solutions in response to business needs. Learn more about SharePoint Designer for developers.YesYesYes
SharePoint StoreThe SharePoint Store provides a convenient location for developers to upload new app solutions that are aimed both at consumers and businesses. Learn more about publishing apps for Office and SharePoint.YesYesYes
Workflow 2010 (.NET 3.5)SharePoint legacy workflow functionality, compatible with .NET 3.5. Learn more about workflows in SharePoint Foundation.YesYesYes
Workflow 2010 (out of the box)Use out of the box workflows included with SharePoint to model common business processes.NoYesYes
Workflow 2013SharePoint 2013 workflows are powered by Windows Workflow Foundation 4 (WF), which was significantly redesigned from earlier versions. Perhaps the most prominent feature of the new workflow infrastructure is the introduction of Windows Azure as the new workflow execution host. Learn more about what’s new in workflows for SharePoint 2013.NoYesYes
Workload API: ECM APIsExtend SharePoint enterprise content management capabilities using the Search APIs available in the server, .NET client, and JavaScript object modelsand REST service. Learn more about SharePoint 2013 Sites and Content server class library.NoYesYes
Workload API: Search APIsExtend SharePoint search capabilities using the Search APIs available in the server, .NET client, and JavaScript object modelsand REST service. Learn more about SharePoint 2013 Search server class library.YesYesYes
Workload API: Social APIsExtend SharePoint social capabilities using the Social APIs available in the server, .NET client, and JavaScript object modelsand REST service. Learn more about SharePoint 2013 Social server class library.NoYesYes
IT Pro    
Active Directory SynchronizationIf your company has existing users in a local Active Directory environment, there are tools for synchronizing those users to your Office 365 for enterprise directory. The Office 365 directory then feeds the SharePoint Online user profile. Learn more about Active Directory Synchronization.YesYesYes
Alternate Access Mapping (AAM)Not available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can configure alternate access mapping to map requests where the URL of a Web request received by Internet Information Services (IIS) differs from the URL that was typed by a user.YesYesYes
Analytics PlatformNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can use the Analytics Platform, which replaces the Web Analytics service application, to help identify and surface the content that users consider to be the most useful and relevant. Learn more about Analytics Platform.NoNoYes
Claims-Based Authentication SupportNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers configure claims-based authentication for web applications that support SharePoint Server 2013 server-to-server authentication and app authentication. Learn more about claims-based authentication.YesYesYes
Configuration WizardsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can use the Farm Configuration Wizard to configure some SharePoint Server 2013 services automatically. Or they can configure services manually, which gives greater flexibility in designing a logical architecture. Learn more about the Farm Configuration Wizard.NoYesYes
Deferred Site Collection upgradeSite owners can perform their own self-service upgrades to their sites, when it is most convenient for them. SharePoint Online also provides new features to support upgrade, such as the health checker and evaluation site collections. Learn more about Site Collection upgrade.YesYesYes
Distributed CacheNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can use the Distributed Cache service to cache feature functionality, which improves authentication, newsfeed, OneNote client access, security trimming, and page load performance. Learn more about Distributed Cache.YesYesYes
Host Header Site CollectionsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 site collections can have their own unique host header. Creating a host-named site collection enables organizations’ to hose multiple site collections with vanity URLs, which are easier for people to remember.YesYesYes
Improved Permissions ManagementThree key security elements work together to control user access to sites and site content:YesYesYes
Improved Self-Service Site CreationSharePoint Server 2013 customers can use self-service site creation to configure things such as: whether to use a custom form to create the site, whether to create a subweb or site collection, what path should be used when the site collection is created, and whether to ask or require that a site policy be selected when the site is created.NoNoYes
Managed AccountsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 system administrators can use a Managed Account, an Active Directory user account whose credentials are managed by and contained within SharePoint, to easily manage administrative tasks. That way the fate of your organization’s deployment does not rest on just one person’s account.YesYesYes
Minimal Download Strategy (MDS)The minimal download strategy will use a single .aspx file (start.aspx) for your pages, with the actual URL encoded in the text following the hashmark (‘#’). When moving from page to page, only the changes between two compatible pages will be downloaded. Fewer bytes will be downloaded and the pages will appear more quickly.YesYesYes
OAuthOauth is an Internet protocol for creating and managing app identity. Oauth allows for app identity to be recognized apart from user identity. This cross-platform mechanism means apps can be granted more permissions than the current user has. Learn more about server-to-server authentication.NoYesYes
Patch ManagementNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 updates will be released by using a two-step phase process: patching and upgrading. During the patching steps, new binary files are copied to the Central Administration server. Any services that are using files that have to be replaced are temporarily stopped. There are some instances when a server must be restarted.YesYesYes
Quota TemplatesNot available to SharePoint Online customers. A quota template consists of storage limit values that specify the maximum amount of data that can be stored in a site collection. When the storage limit is reached, a quota template can also trigger an email alert to the site collection administrator. SharePoint Online administrators and SharePoint Server 2013 farm administrators can create a quota template that can be applied to any site collection.YesYesYes
Read-Only Database SupportNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 administrators can set content databases to be read-only.YesYesYes
Remote Blob StorageNot available to SharePoint Online customers. Remote BLOB Storage (RBS) is an add-on feature pack for Microsoft SQL Server. RBS is designed to move the storage of binary large objects (BLOBs) from database servers to commodity storage solutions. If the content databases in Microsoft SharePoint Server 2013 are 4 gigabytes (GB) or larger, consider using RBS as part of your data storage solution.YesYesYes
Request ManagementNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 administrators can define rules, by using Request Manager, to do request routing and throttling to improve performance.YesYesYes
Request throttlingNot available to SharePoint Online customers. Request throttling provides SharePoint Server 2013 administrators with options for throttling HTTP requests when front-end web servers become too busy to handle all the incoming requests.YesYesYes
Resource throttlingNot available to SharePoint Online customers. Resource throttling provides SharePoint Server 2013 administrators with options for monitoring and throttling server resources and large lists for Web applications. Resource throttling can monitor such resources as CPU, memory, and Wait Time, checking resources every 5 seconds.YesYesYes
Service Application PlatformSharePoint services can be individually consumed from any Web application. This platform provides the flexibility needed to use services, depending on application needs. Web Analytics is no longer a service application. Analyses and reporting processes were incorporated into the Search service application. Office Web Apps is no longer a service application. Office Web Apps Server is now a separate server product. Depending on what Office 365 plan your organization subscribes to, Office Web Apps may be available to SharePoint Online customers. Learn more about SharePoint service applications.YesYesYes
SharePoint Health AnalyzerNot available to SharePoint Online customers. New for SharePoint Server 2013, site collection pre-upgrade health check examines a site collection and then generates a report listing ay potential upgrade issues and how to address the issues. For example, if a file has been customized, it will be flagged, so your organization can identify the custom file and reset it to the default template if the site definition, if you want.YesYesYes
SharePoint Online Admin CenterThe Microsoft SharePoint Online Administration Center, available to certain SharePoint Online customers only, enables administrators to manage features such as the following: Site collections, InfoPath forms,User Profiles,Business Connectivity Services (BCS),Managed metadata and the Term Store,Records management,Search,Secure Store,Apps for SharePoint,External sharing,Information Rights Management,Self-service site creationN/AN/AN/A
Shredded StorageNot available to SharePoint Online customers. Shredded storage is essentially the chunking of data—only differences are saved. That means if versioning is enabled and someone makes a change to a document, only changes “shreds” are added to the storage footprint of that document. Shredded storage improves I/O performance by reducing how much information retrieved by the web server from the content database. Shredded storage removes duplicate files, and improves data transmission speed.YesYesYes
Site Collection Compliance PoliciesA site collection policy can be created in the Site Collection Policies list for the top-level site in a site collection. After a site collection policy is created, it can be exported so that site administrators of other site collections can import it into their Site Collection Policies list. Creating an exportable site collection policy enables SharePoint administrators to standardize the information management policies across the sites in an organization.NoYesYes
Site Collection Health ChecksSite collection owners or administrators can use the site collection health checker to detect issues with their site collections and address them before upgrading the sites to the new version. Learn more about Site Collection Health Checks.YesYesYes
State ServiceNot available to SharePoint Online customers. The State Service allows SharePoint Server 2013 customers to check whether all services in their farm are configured correctly.YesYesYes
Streamlined Central AdministrationNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 administrators can use Central Administration to perform administrative tasks from a single location.YesYesYes
System Status NotificationsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 site collection owners will receive an email message and a status bar notification in a site collection when an upgrade is available.YesYesYes
Unattached Content Database RecoveryNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers can recover content from an unattached content database by using Central Administration.YesYesYes
Upgrade evaluation site collectionsNot available to SharePoint Online customers. A key benefit of separating the process of upgrading software and data from upgrading sites is that it allows site owners or administrators to run sites in SharePoint 2010 mode until the sites are ready to be upgraded to the latest version. In preparation for upgrading the site, site owners or administrators can request an evaluation site collection, which is a copy of the site, for review purposes. Evaluation sites are set to automatically expire and be deleted.YesYesYes
Usage Reporting and LoggingNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 administrators use audit log reports to view the data in the audit logs for a site collection. Learn more about Site Collection audit logs.YesYesYes
Windows PowerShell SupportSharePoint Online administrators can use SharePoint Online Windows PowerShell cmdlets to script and automate administrative tasks for their subscription, such as the following: Site creation,Evaluation for site upgrade,Site upgrade,Adding and removing SharePoint users and groups,Site repair,Recycle bin managementYesYesYes
Content    
Accessibility Standards SupportMost SharePoint user interface (UI) elements, such as links, form controls, and buttons are designed to use Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSA enables people with disabilities to interact with content by using assistive technologies, such as a screen reader. Learn more about Accessibility features.YesYesYes
Asset Library Enhancements/Video SupportAn Asset Library is pre-configured to use special features that help users manage rich media assets, such as image, audio, and video files. Learn more about Asset Library.YesYesYes
AuditingSharePoint Online site collection administrators can use the audit feature to track which users have taken what actions on the sites, content types, lists, libraries, lit items, and library files of site collections. Learn more about configuring audit settings for a site collection.NoYesYes
Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes)SharePoint Online site collection administrators can use the audit feature to track which users have taken what actions on the sites, content types, lists, libraries, and list items of site collections. Learn more about configuring audit settings for a site collection.NoYesYes
Auditing of View EventsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 customers who deploy on-premises can track and log when someone views a document.NoYesYes
Content OrganizerThe Content Organizer acts as a gatekeeper for documents. You can automatically manage some important library tasks, such as managing folder sizes and routing documents to different libraries or folders. This not only saves time, but can help make sure that a document library is managed consistently. Learn more about Content Organizer.NoYesYes
Design ManagerDesign Manager lets organizations change master pages, page layouts, mobile views, and more. This feature is especially useful for advanced site design and branding to your public-facing website or your internal site collection or portal. Learn more about site development.YesYesYes
Document SetsDocument sets let users store, act on, export, and add a description to multiple files as a single entity. Policies, tagging, and templates can be applied to any document set that is created. Learn more about Document Sets.NoYesYes
Document Translation in Word Web AppIn Reading View, Word Web App now features an option to let organizations translate their documents directly in the browser. Even document comments are translated.YesYesYes
eDiscoveryElectronic Discovery, or eDiscovery, features allow organizations to identify, hold, search, and export content from Exchange mailboxes, SharePoint sites, and file shares to support case management in addition to preservation and compliance. Learn more about planning and managing eDiscovery cases.NoNoYes
External Sharing: External AccessIf your organization performs work that involves sharing documents or collaborating directly with vendors, clients, or customers, then you might want to use your SharePoint Online sites to share content with people outside your organization who do not have licenses for your organization’s Microsoft Office 365 subscription. Learn more about external sharing.NoNoNo
External Sharing: Guest LinkWhen a site is shared in SharePoint Online, an email message is sent to the external user containing the invitation to join the site. Invitations can be sent to people with any type of email address, such as *.gmail.com, *contoso.com, or *Comcast.net. However, to sign in to the site, the email address has to be associated with a Microsoft account. Learn more about sharing a site with external users.NoNoNo
Folder SyncUsers can sync a SharePoint library to their computers, and then work with those files in the library by using File Explorer. Updates to files sync to SharePoint when users are online. SkyDrive Pro or a document library on a team site can be synched. Learn more about syncing a library to your computer.NoYesYes
Information Rights Management (IRM)SharePoint Online IRM uses Windows Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), an information protection technology in Office 365. IRM protection is applied to files at the SharePoint list and library levels. Learn more about IRM in SharePoint Online.NoYesYes
In-Place HoldWhen a content source is part of an eDiscovery case, organizations can place it on hold so that a copy preserved. This includes SharePoint sites, documents, or pages, Lync conversations, and Exchange mailboxes. Learn more about placing content sources on hold.YesYesYes
Managed Metadata ServiceMetadata management provides multiple taxonomies and folksonomies from a tenant-level store service that can be consumed at the site collection level. Metadata fields can even be embedded in documents. Learn more about managed metadata.NoYesYes
Metadata-driven NavigationMetadata-driven navigation makes it easier to discover content in large lists and libraries. User tagging incentives are introduced and offer anticipatory suggestions of appropriate metadata based on location and context. Learn more about setting up metadata navigation.NoYesYes
Multi-stage DispositionRetentions policies can have multiple stages, allowing you to specify the entire document lifecycle as one policy. For example, review contracts every year, and delete after seven years. Learn more about storing and managing records.NoYesYes
Office ProPlus (Osub)Office ProPlus provides the complete Office 2013 application suite as a monthly subscription service. This lets customers purchase monthly licenses for each user that allow five concurrent installations. Learn more about Office ProPlus for Office 365.NoNoNo
Office Web Apps (edit)Organizations must purchase an editing license for users to use the editing features of Office Web Apps. Learn more about Office Web Apps.YesYesYes
Office Web Apps (view)By default, Office Web Apps are view-only. View-only functionality is provided for free. Learn more about using Office Web Apps in your organization’s SharePoint site.YesYesYes
Office Web Apps Server integrationNot applicable to SharePoint Online customers. In SharePoint Server 2010, Office Web Apps was a SharePoint service application. For SharePoint Server 2013, Office Web Apps are now delivered in a new Office server product, Office Web Apps Server. A single Office Web Apps server farm can support users who access Office files through SharePoint Server 2013, Exchange Server 2013, shared folders, and websites. It’s a simpler way of deploying and managing Office Web Apps in an on-premise environment. Learn more about Office Web Apps Server Integration.YesYesYes
PowerPoint Automation ServicesNot available to SharePoint Online customers. PowerPoint Automation Services helps enterprises manage their presentations. It is a shared service that provides unattended, server-side conversion of presentations into other formats. Learn more about PowerPoint Automation Services in SharePoint Server 2013.NoYesYes
Preservation hold libraryContent that is placed on hold is preserved, but users can still change it. The state of the content at the time of preservation is recorded. If a user changes the content or even deletes it, the item is retained at the time of deletion and the original, preserved version is still available. Learn more about placing content sources on hold.NoNoYes
Quick EditThe Quick Edit View, also known as Datasheet View, displays list and library items in a grid, similar to a spreadsheet. Quick Edit can be helpful if you have to edit many items in a list or library at the same time. This view quires a control or program that is compatible with SharePoint, such as Microsoft Office, and ActiveX control support. Learn more about editing list items.YesYesYes
Related ItemsRelated Items is a site column that enables you to associate a related list item with another item.YesYesYes
Rich Media ManagementAn Asset Library is pre-configured to use special features that help you manage rich media assets, such as image, audio, and video files. Learn more about setting up an Asset Library to store image, audio, or video files.NoYesYes
Shared Content TypesTo share content types among site collections, you make on content type gallery the “hub” of a managed metadata service, create connections to the service from each web application that contains a site collection, and specify that site collections should use the content types in the service. Learn more about sharing term sets and content types in SharePoint Server 2013. This feature is not available in SharePoint Online.NoYesYes
SharePoint Translation ServicesThe Machine Translation Service lets users automatically translate documents. You can create a Machine Translation service application and configure the Machine Translation Service by using Central Administration, or Windows PowerShell. Learn more about creating and configuring Machine Translation services in SharePoint Server 2013.YesYesYes
Site mailboxA site mailbox is a shared inbox in Exchange Online that all the members of a SharePoint Online site can access. It is implemented in SharePoint Online as an app.NoYesYes
Unique Document IDsThe unique Document ID services improves the managing and tracking of information by assigning a unique, human-readable identifier to every piece of content, making it easier to locate, even if the content was moved from its original location. Learn more about Document IDs.NoYesYes
Video SearchAn Asset Library is pre-configured to use special features that help you manage rich media assets, such as image, audio, and video files. Learn more about setting up an Asset Library to store image, audio, or video files.NoNoYes
WCM: AnalyticsNot available to SharePoint Online customers. The Analytics Processing Component helps SharePoint Server 2013 administrators identify and surface content that users consider to be the most useful and relevant. The component analyzes both the content itself, and also the way users interact with it. The results from the analysis are added to the items in the search index so that search relevant improves automatically over time. Also, the results are used in reports that help search administrators see which manyual steps they can take to improve the search system. Learn more about analytics processing in SharePoint Server 2013. This feature is not available in SharePoint Online.NoYesYes
WCM: CatalogNot available to SharePoint Online customers. A catalog is a library or list that is shared across other sites and site collections. Lean more about catalog content for SharePoint authoring sites.NoNoYes
WCM: Cross-site publishingNot available to SharePoint Online customers. Cross-site publishing allows SharePoint Server 2013 customers to use one or more authoring site collections to author and store content, and one or more publishing site collections to control the design of the site and to show the content. The authoring site collection contains catalogs, such as Pages libraries and lists, which contain content that is tagged with metadata. These catalogs are indexed by the search system and made available to the publishing site collection. The publishing site collection issues queries for data that was indexed and shows it on web pages by using Web Parts that use search technology. Learn more about cross-site publishing in SharePoint Server 2013. This feature is not available in SharePoint Online.NoNoYes
WCM: Designer ToolsIf an organization needs to completely redesign a site from scratch or reuse a previous site design, the Design Manager allows the modification of master pages, page layouts, mobile views, and more. This feature is especially useful for advanced site design and branding to a public-facing website or internal site collection or portal.NoYesYes
WCM: Faceted navigationNot available to SharePoint Online customers. Faceted navigation help users browser for content more easily by filtering on refiners that are tied to terms in a term set. By using faceted navigation, SharePoint Server 2013 administrators can configure different refiners for different terms in a term set without having to create additional pages. Learn more about refiners and faceted navigation.NoNoYes
WCM: Image RenditionsNot available to SharePoint Online customers. Image renditions let organizations have large source images on a SharePoint Server 2013 site and also have places on a site where pages only use smaller versions.NoNoYes
WCM: Mobile and Device RenderingSharePoint supports targeting different devices, such as smartphones, tablets, and set-top boxes. Designers can create channels that allow a single publishing site to be rendered in multiple ways by using different designs that target different devices. Learn more about design channels.NoYesYes
WCM: Multiple DomainsNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 can create host-named site collections with the host header. Host-named site collections in SharePoint provide URL management and scalability of sites within a single web application. This feature is not available to SharePoint Online customers.NoNoyes
WCM: OOTB Recommendations WebpartsThe Recommended Items Web Part shows content recommendations based on how users have previously interacted with the site. For example, you can add this Web Part to a catalog item page. If a user views a specific item, this Web Part will show other items that users have previously viewed, such as “Users who viewed this item also viewed these items.” Lean more about Search Web Parts.NoYesYes
WCM: Search Engine Optimizations (SEO)Optimizing a public website for search is very important to connecting with new and returning customers. SharePoint Online includes built-in SEO features, such as customizable robots.txt and page-level metatagging so organizations can easily tune sites for better search results. Learn more about optimizing your website for search.NoYesYes
WCM: Topic PagesNot available to SharePoint Online customers. Category pages and catalog item pages are page layouts that you can use to show structured catalog content consistently across a SharePoint Server 2013 site. Learn more about cross-site publishing. This feature is not available in SharePoint Online.NoNoYes
Word Automation ServicesNot available to SharePoint Online customers. Word Automation Services enables unattended, server-side conversion of documents that are supported by Microsoft Word. With Word Automation Services, tasks that previously required you to run the Word desktop application can be automated in SharePoint Server 2013.NoYesYes
Insights    
Business Intelligence CenterThe Business Intelligence Center site enables you to store data connections, workbooks, reports, scorecards, and dashboards in a central, secure location. Learn more about configuring Business Intelligence Center.NoNoYes
Calculated Measures and MembersWhen you create PivotChart reports of PivotTable reports that use data that is stored in SQL Server Analysis Services, you can create calculated measure and calculated members for that report. Learn more about Business intelligence capabilities in Excel Services.NoNoYes
Data Connection LibraryA data connection library is a special SharePoint library that is designed to store and manage shared data connections. These can include ODC files that you create by using Excel. Learn more about Trusted Data Connection Libraries in SharePoint Server 2013.NoNoYes
Decoupled PivotTables and PivotChartsWhen you create a PivotChart report, a corresponding PivtoTable report is automatically created. New in Excel 2013, you do not have to display a PivotTable report on the same worksheet as its corresponding PivotChart report. You can choose to display only the PivotChart report. This capability is called “decoupled PivotTables and PivotCharts”. Learn more about PivotTables and PivotCharts.NoNoYes
Excel ServicesExcel Services enables you to share workbooks with others, view and explore information in a browser window, and refresh data. Excel Services enables you to view and interact with reports, scorecards, and dashboards in a browser window, much like you would use the Excel client. Excel Services also enables you to share all or parts of workbooks with others, and control what information is displayed in those workbooks. Learn more about Excel Services.NoNoYes
Field list and Field SupportExcel Services enables you to open the Field List and Field Well for PivotChart reports and PivotTable reports that are viewed in a browser windows. This capability makes it easy to temporarily change the information that is displayed in a PivotChart report or a PivotTable report without having to open Excel. Learn more about Business Intelligence in Excel Services.NoNoYes
Filter EnhancementsSlicers are easier to create and connect to reports and scorecards. You can adjust the size and orientation of a slicer. You can also format slicers by applying built-in styles or defining your own style.NoNoYes
Filter SearchYou can search on filter results, which makes it easy to jump to a particular item in a long list. Learn more about using filters and slicers.NoNoYes
PerformancePoint ServicesNot available to SharePoint Online customers. PerformancePoint Services enables SharePoint Server 2013 customers to create interactive dashboards that display key performance indicators (KPIs) and data virtualizations in the form of scorecards, reports, and filters. Learn more about PerformancePoint Services.NoNoYes
PerformancePoint Services (PPS) Dashboard MigrationNot available to SharePoint Online customers. With Dashboard Migration, SharePoint Server 2013 customers will be able to copy complete dashboards and dependencies. This includes the .aspx file, to other users, servers, or site collections. This feature also allows the ability to migrate single items to other environments and migrate content by using Windows PowerShell commands. Learn more about creating Dashboards by using PerformancePoint Services.NoNoYes
Power ViewPower View is an add-in for Excel that enables organizations to visualize and interact with modeled data by using highly interactive visualizations, animations, and smart querying. Organizations can present insights with other through storyboard presentation capabilities. Power View is powered by BI Semantic Model and the VertiPaq engine. Learn more about Power View.NoNoYes
PowerPivotPowerPivot is an add-in that organizations can use to perform powerful data analysis and create sophisticated data models. PowerPivot also enables organizations to mash up large volumes of data from various sources, analyze data quickly, and share insights. Learn more about PowerPivot.NoNoYes
Quick ExploreQuick Explore enables organizations to select a value in a PivotChart report or a PivotTable report and see additional information about that value. For example, if you are viewing a sales report and you select a value that represents total sales amounts, you can use Quick Explore to view additional information such as sales amounts across different product categories or geographical areas. Learn more about Quick Explore.NoNoYes
Scorecards & DashboardsNot available to SharePoint Online customers. A scorecard shows at a glance whether performance is on or off target for one or more key performance indicators (KPIs). A dashboard is a collection of views that can include scorecards and other reports. Scorecards and dashboard are designed to show current performance information and are typically rendered in a site such as a SharePoint Server 2013 site. Learn more about creating and using a report or a scorecard.NoNoYes
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated ModeWhen SQL Server 2012 Reporting Services is integrated with SharePoint, you can use powerful SharePoint collaboration and centralized document management features for SQL Server 2012 Reporting Services content. Reports are stored in SharePoint document libraries, alongside other reports such as Excel Services files. SharePoint permissions can be used to control access to Reporting Services content, and people are able to start Report Designer, Model Designer, and Report Builder within a document library. Learn more about Reporting Services Report Server.NoNoYes
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated ModeWhen SQL Server 2012 Reporting Services is integrated with SharePoint, you can use powerful SharePoint collaboration and centralized document management features for SQL Server 2012 Reporting Services content. Reports are stored in SharePoint document libraries, alongside other reports such as Excel Services files. SharePoint permissions can be used to control access to Reporting Services content, and people are able to start Report Designer, Model Designer, and Report Builder within a document library. Learn more about Reporting Services Report Server.NoNoYes
Timeline SlicerA timeline slicer is a control that can be added to a dashboard created by using Excel. A timeline control enables people to view information for a particular period of time. Learn more about Business Intelligence in Excel Services.NoNoYes
Visio ServicesVisio Services is a service application that lets users share and view Microsoft Visio Drawing (*.vsdx) and Visio 2010 Web drawing (*.vdw) files. Learn more about Visio Services.NoNoYes
Search    
Advanced Content ProcessingNot available to SharePoint Online customers. To improve SharePoint Server 2013 search relevance, the document parsing functionality in the content processing component analyzes both the structure and content of documents. Documents parsers extract useful metadata and remove redundant information. For example, parsers extract heading and subheadings from Word documents, and titles, dates, and authors from slides in PowerPoint presentations. For HTML content, redundant generic information such as menus, headers, and footers are removed from document summaries in the search results. Learn more about search improvements.YesYesYes
Content Search Web PartNot available to SharePoint Online customers. The Content Search Web Part is a SharePoint Server 2013 feature that displays content that was crawled and added to an organization’s search index. It is a very powerful and versatile Web Part, especially when it is used in combination with managed navigation and category pages. The Content Search Web Part allows you to select a result source. This makes it very easy to specify which content should be searched. You can also use Keyword Query Language to add more filters and search terms to the query in this Web Part. Learn more about Content Search Web Part.NoNoYes
Continuous crawlNot available to SharePoint Online customers. Configure crawl schedules for SharePoint Server 2013 content sources so that crawls are performed continuously. This option eliminates the need to schedule incremental crawls and automatically starts crawls as necessary to keep the search index fresh. Learn more about managing continuous crawl.YesYesYes
Custom entity extractionNot available to SharePoint Online customers. SharePoint Server 2013 administrators can create and deploy custom entity extraction dictionaries to configure the search system to look for specific words or phrases (entities) in unstructured content. The extracted entities are stored in separate managed properties, and you can use them to improve your organization’s search experience, for example by creating refiners. Learn more about creating and deploying custom entity extractors.NoNoYes
Deep linksThe search system automatically creates links directly to sub-sections of a main page that is frequently visited. These links are called “deep links”.NoYesYes
Event-based relevancyThe search system determines the relevance of search results in part by how content is connected, how often an item appears in search results, and which search results people click. The analytics component tracks and analyzes this information and uses it to continuously improve relevance. Learn more about analytics processing.NoYesYes
Expertise SearchIn SharePoint, it is easier to find people with specific skills or expertise in the People Search vertical. The search results are based on information such as the metadata users have entered about themselves on their personal sites, and information from the content that they have created.YesYesYes
Extensible content processingNot available to SharePoint Online customers. Developers can call out to an external content enrichment web service to change the managed properties of crawled items before they are indexed. The ability to change managed properties for items during content processing is helpful for tasks such as data cleansing, entity extraction, classification, and tagging. Learn more about custom content processing.NoNoYes
Graphical refinersThe new graphical refiners provide a more visual way of filtering search results. Learn more about configuring the Refinement Web Part.NoYesYes
Hybrid searchIn a hybrid deployment of SharePoint, search result content can come from both SharePoint Online and SharePoint Server 2013 on-premise sites.YesYesYes
Managed navigationManaged navigation lets organizations define and maintain the navigation on a site by using term sets. Managed navigation supplements the existing SharePoint navigation that is based on site structure. The managed navigation structure is created by adding terms to term sets in the Term Store Management tool. Learn more about managed navigation.NoYesYes
On-premises search indexThe search index is stored in the on-premises SharePoint Server 2013 environment and is not available to SharePoint Online customers. Learn more about search schema in SharePoint Server 2013.N/AN/AN/A
Phonetic name matchingImproved phonetic name matching finds search results for similar sounding names (is it John or Jon?).YesYesYes
Query rules—Add promoted resultsIn a query rule, specify conditions and correlated actions. When a query meets the conditions in a query rule, the search system performs the actions specified in the rule. The “Add promoted results” action lets you promote individual results so that they appear at the top of search results.NoYesYes
Query rules—advanced actionsIn this query rule, specify conditions and correlated actions. When a query meets the conditions in a query rule, the search system performs the actions specified in the rule.NoNoYes
Query spelling correctionEdit exclusions and inclusions lists to decide which queries the search results page should display alternative query spellings for. This features is often called “Did you mean?”. Learn more about query spelling correction.YesYesYes
Query suggestionsQuery suggestions are suggested phrases that users have already searched for. The suggestions appear in a list below the Search Box as a user types a query. Query suggestions are generated automatically, and phrases can be added to the system as “always” or “never” suggest.NoYesYes
Query throttlingIf query resources become limited, you can decide how queries should be prioritized based on the client type the queries are coming from.NoYesYes
Quick previewUsers can rest the pointer over a search result to preview and interact with the document or site content in the hover panel to the right of the result. The preview shows rich metadata and has deep links to the main sections of the document or site.YesYesYes
RecommendationsThe search system looks for patterns in how users interact with content items, sites and people, and can use the information to display recommendations on a site, for example, “People who viewed this also viewed”. Learn more about configuring recommendations and usage event types in SharePoint Server 2013.NoYesYes
RefinersNot available to SharePoint Online customers. Refiners categorize the top documents in SharePoint Server 2013 search results into groups that lets users filter the search results. Learn more about the Refinement Web Part.YesYesYes
RESTful Query API/Query OMDevelopers can create .NET code to access the public search object model. This includes search administration operations in addition to submitting search queries. To interact with the service side object model, the .NET code must run on a web server in the farm. A sub-set of the object mode can be accessed from a remote computer by using the Client Side Object Model (CSOM). Features of the Client Side Object model (CSOM) can be accessed by using a REST-based web service or oData. This allows developers to submit queries to the SharePoint Server 2013 farm using popular web development tools.YesYesYes
Result sourcesCreate and use a result source to specify a location from which to obtain search results and to specify the protocol for getting those results. Result sources replace scopes and federated locations. Learn more about result sources.YesYesYes
Search connector frameworkSharePoint Server 2013 provides default connectors (protocol handlers) for the most popular protocols, which can be used to crawl and index content. To crawl content that requires a non-default connector, your organization can purchase and install third-party connectors or build your own custom connectors. Learn more about default connectors in SharePoint Server 2013.NoNoNo
Search results sortingUsers can choose to sort search results by different criteria, for example relevance, freshness, and social distance (people names).YesYesYes
Search vertical: “Conversations”A targeted search experience that displays results that are custom filtered and formatted for conversations content. Learn more about configuring the Search Navigation Web Part.NoYesYes
Search vertical: “People”A targeted search experience that displays results that are custom filtered and formatted for people content. The search results are based on metadata about the people in an organization and on the content those people have produced. Learn more about configuring the Search Navigation Web Part.NoYesYes
Search vertical: “Video”A targeted search experience that displays results that are custom filtered and formatted for video content. Learn more about configuring the Search Navigation Web Part.NoNoYes
Tunable RelevancyThe search system has strong built-in relevant that will automatically improve over time. In addition, many tools can be used to manually tune the relevancy to match content and to create specific search experiences for an organization. Learn more about managing search relevance in SharePoint Server 2013.NoNoNo
Sites    
Change the lookYou can quickly customize your team site so that it’s easier to use and reflects your professional style and brand. You can change the background image, colors, site layout and fonts with just a few clicks. Learn more about customizing team sites.YesYesYes
Connections to Microsoft Office ClientsBy using the Connect to Office commands, you can conveniently access commonly used libraries from a Microsoft Office program. Learn more about Connect to Office commands.YesYesYes
Cross Browser SupportSharePoint Online supports several commonly used web browsers, including the latest three versions of Internet Explorer, and the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, and Apple Safari. Learn more about planning browser support.YesYesYes
Custom Managed PathsBy defining managed paths, you can specify which paths in the URL namespace of a Web application are used for site collections. You can specify that one or more site collections exists at a specified path. This can be a convenient method of consolidating multiple site access to users in various departments. Learn more about managed paths.YesYesYes
GovernanceAn important but often invisible part of any site is its governance model—the set of policies, roles, responsibilities, and processes that you establish to determine how the people in your group use SharePoint. Learn more about best practices for creating and managing team sites.YesYesYes
Large List Scalability and ManagementBy planning and using key list and library features, you can ensure that you and other users quickly find information without adversely affecting the performance of the rest of your site. Learn more about managing lists and libraries.YesYesYes
Mobile ConnectivityYou can access SharePoint sites on the go from an Internet-connected mobile phone or tablet. You can view and update documents, lists, and other site content and collaborate with colleagues, all from your mobile device. Learn more about using a mobile device to work with SharePoint Online sites.YesYesYes
Multi-Lingual User InterfaceUse the Multi-Lingual User Interface (MUI) feature to create sites in different languages that the default language for your SharePoint installation. Learn more about multilingual features.YesYesYes
My TasksThe My Tasks page on your personal site enables you to see all of the tasks that you are working on in one central location. Tasks are pulled from your personal site, project and team sites, Microsoft Outlook, and Project Web App. Learn more about working with tasks on your personal site.YesYesYes
OOTB Web PartsA Web Part is a modular unit of information that forms the basic building block of a Web Part page.YesYesYes
Permissions ManagementSharePoint permissions are flexible and configurable enough for an organization to manage permissions at whatever level of detail that is needed. Three key security elements work together to control use access to sites and site content: permissions inheritance, permission levels (sometimes known as SharePoint roles), and SharePoint groups (or SharePoint security groups). Learn more about controlling user access with permissions.YesYesYes
Project functionality for team sitesAdd project functionality to your team site to help plan and track a project. This functionality includes a task list with a visual timeline, a calendar, and the Project Summary web part. Learn more about project sites.YesYesYes
Project site templateUse the project site template to create a site where you can capture tasks and assign them to people in your organization, store and manage project-related documentation, and track project team events on a common calendar. Learn more about project sites.YesYesYes
Project Summary web partThe Project Summary web part provides a visual timeline for a task list, and information about late and upcoming tasks and events. By default, it is included on the Home page for a project site, and it can be added to any other site that includes a task list. Learn more about the Project Summary web part.YesYesYes
Project workspaceExisting project workspace sites are upgraded in this version to look similar to newly-created project and team sites that include the project functionality. Upgraded project workspace sites can be used to capture tasks and assign them to people in your organization, store and mange project-related documentation, and track project team events on a common calendar. Learn more about project sites.YesYesYes
Public Website (SPO)Your Office 365 account includes a public website that you can use to create a professional online presence for your organization. Learn more about Public Website.N/AN/AN/A
SharePoint ListsA list is a collection of data that you can share with team members and other site users. For example, you can create a sign-up sheet for an event or track team events on a calendar by using a list. You can use several ready-to-use lists and list templates, which provide a good starting point for organizing list items. Learn more about SharePoint lists.YesYesYes
SharePoint RibbonSimilar to the interface in products such as Microsoft Word, the ribbon is a toolbar that appears across the top of each SharePoint page and displays the most commonly-used controls and commands. The controls that appear on the ribbon vary according to the page you are viewing and the context.YesYesYes
Task listTask lists are used for managing work in a hierarchical way, with summary tasks and subtasks appearing in a single list. Tasks can have start and end dates, can be assigned to people in your organization, and can be included in an illustrated timeline. Learn more about adding tasks to your project.YesYesYes
Team Site: Drag & DropYou can upload documents, pictures, and other types of files to your site by dragging them from your computer to a library on your site, such as Documents or your SkyDrive Pro library.YesYesYes
Team Site: NotebookWhen you create a team site, a OneNote 2013 shared notebook is automatically created as part of the site. You can use this notebook to capture, compile, and share information. (This feature is available only if you have signed up with an Office 365 suite that includes Microsoft Office Web Apps support.)YesYesYes
Team Site: Simplified AccessWhen you share a site, you invite other people to have access to the site. You can share any site in which you have the required permissions. As you set up sharing, you may be able to set permissions for the people you’re inviting to the site, depending on your own permissions.YesYesYes
TemplatesWhen you create a new site in SharePoint, you start by selecting a site template to base your site on. Site templates contain lists, libraries, pages, and other elements or features that support the needs of an organization. Learn more about customizing your team site.YesYesYes
ThemesYou can quickly customize your team site so that it’s easier to use and reflects your professional style and brand. Themes are a quick and way to apply colors and fonts to sites.YesYesYes
Work Management ServiceThe Work Aggregation Service finds and pulls together tasks from all of your projects, across SharePoint, Outlook, and Project Web App. Learn more about working with tasks on your personal site.YesYesYes
Usage AnalyticsWeb Analytics reports are pre-built reports in SharePoint that use usage data to analyze various aspects of sites and site collections.YesYesYes
Social    
Ask Me AboutThe Ask Me About section of your profile lets you list your areas of expertise, presenting yourself as a go-to person for those areas to anyone who visits your profile page. Learn more about SharePoint profiles.NoYesYes
BlogsBlogs can enable an organization to quickly share information among employees, partners, or customers. People can add insight to a difficult subject area, provide inspiration and guidance, or explain a new guideline or procedure.YesYesYes
Communities Reputation, Badging, and ModerationWhen you participate in community discussions, you build your reputation as an expert and earn points and badges that reward your contributions. If you’re really into it, you can become a moderator and work behind the scenes to makes sure the community thrives. Learn more about moderating a community.NoYesYes
CommunityAn online community is a virtual place where ideas are discussed and shared. It promotes open communication by fostering discussions among users who both share their expertise and learn from others. Learn more about creating a community.YesYesYes
Company FeedThe company feed is an organization’s public newsfeed. All posts appear to the company, including those created by people that users might not be following. Learn more about Company Feed.YesYesYes
FollowUsers can follow people, documents, sites, and tags to see newsfeed postings associated with people documents, sites, and tags that interest them. Learn more about following in SharePoint.NoYesYes
MicrobloggingMicroblogging lets users post items of interest in a newsfeed and participate in conversations. Learn more about microblogging.NoYesYes
NewsfeedA newsfeed is a place to post information and reply to other posts, and to get updates about people and content you’re following. You can post to the public newsfeed or to newsfeeds on team sites on which you’re a member. Learn more about the SharePoint newsfeed.NoYesYes
One Click SharingYou can easily share documents and sites with others in your organization, from your SkyDrive Pro and Sites pages, helping promote team collaboration. Learn more about sharing ideas, sites, and content.NoYesYes
People, Sites, Document RecommendationsYour SkyDrive Pro and Sites pages give you suggestions for documents and sites to follow, based on your profile information and newsfeed activity. Learn more about suggested documents to follow.NoYesYes
Personal SiteEach SharePoint Online users has a personal site where data is personalized for them. Personal site includes a Newsfeed, SkyDrive document library, and Sites pages. Learn more about sharing ideas, sites, and content.NoYesYes
Photos and PresenceExchange Online and Lync Online integration with some Office 365 plans allows users to sync their profile pictures and presence indicator with SharePoint Online. Photos appearing in a person’s About Me page are managed by Exchange Online and are no longer managed by using the Microsoft SharePoint Online Administration Center.YesYesYes
ProfilePart of a user’s profile is fed in from the Office 365 directory service. If an organization sets up Office 365 Directory Synchronization (DirSync), then user profiles will sync with that organization’s Active Directory accounts. Learn more about SharePoint profiles.NoYesYes
RatingsUsers can add ratings to their SkyDrive Pro libraries that allow sites visitors to ‘Like’ a library document or to use a ‘star’ tool to rate it. Learn more about adding a ratings feature to a library.NoYesYes
Site FeedA site feed, similar to a newsfeed, is a place on a team site to post information, and reply to other posts. Learn more about posting something to a small group of people.YesYesYes
Skydrive ProSkyDrive Pro is a service available with SharePoint Online that lets users sync documents to the cloud, and also to their computers. Learn more about SkyDrive Pro.YesYesYes
Tag profilesTag profiles display information about tags that appear in a newsfeed. Information includes conversations that reference the tag and a list of related tags. Learn more about tags.NoYesYes
Tasks integrated with OutlookYou can synchronize your SharePoint task lists with Exchange so that you can manage and add tasks by using Outlook.NoYesNo (seems like a mistake!)
Trending TagsCurrently popular #tags references appear in public newsfeed posts.NoYesYes
WikisA wiki is a site designed for groups of people to quickly capture and share ideas by creating simple pages and linking them together. Every team site is a wiki, but you can also add a separate wiki page library to a site, or create a large-scale Enterprise wiki as a separate site or site collection. Learn more about creating a wiki.NoYesYes
Add-Ons    
Additional StorageShould you require more storage, it is available at a cost per gigabyte (GB) per month.N/AN/AN/A
App Hosting: BaseThe add-on is used to buy additional app hosting licenses which provide hosting resources to the Autohosted Apps in SharePoint app catalog.N/AN/AN/A
App Hosting: Per UserThe add-on is used to buy additional app hosting licenses which provide hosting resources to the Autohosted Apps in SharePoint app catalog.N/AN/AN/A
Azure Provisioned Apps: Access ServicesAccess Services allows business users to quickly create apps that run in Office 365 and store their data in SWL databases on Windows Azure.N/AN/AN/A
Azure Provisioned Apps: Custom Code in Azure Lightweight Web Role (LWR)Provider-hosted apps for SharePoint include components that are deployed and hosted outside the SharePoint farm, usually by a developer, but in some scenarios by the customer. The provider-hosted app for SharePoint interacts with a SharePoint site but also uses resources and services that reside on the remote site. Learn more about hosting options for apps for SharePoint.N/AN/AN/A
Duet OnlineDuet Online for SharePoint and SAP is a jointly developed product from SAP and Microsoft that enables interoperability between SAP applications and SharePoint Online. Learn more about Duet Online.N/AN/AN/A

SharePoint: návod jak zjistit ve které knihovně je nejvíce položek/dokumentů

Stačí nad obsahovou databází SharePointu vykonat dotaz:

select webs.Title,webs.FullUrl, tp_Title,tp_ServerTemplate,UserDataCount,DocsCount
from AllLists left outer join
(select tp_ListId, COUNT(*) as UserDataCount from AllUserData
group by tp_ListId ) E On E.tp_ListId = AllLists.tp_ID
left outer join
(select ListId, COUNT(*) as DocsCount from dbo.Docs
group by ListId ) P ON AllLists.tp_ID = P.ListId
left outer join Webs ON AllLists.tp_WebId = Webs.id
order by DocsCount desc

výsledek:

image